Общи условия на Instagram игра Коледен календар на Bell Hypoallergenic

Instagram игра „Коледен календар на Bell Hypoallergenic“

Уважаеми участници в играта, дори да знаем, че условията за участие не са непременно най-популярният материал за четене, от Ваш собствен интерес е да се запознаете с тях, защото те са за Вас и Вашите лични данни.

 

  1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА/ИГРАТА

1.1 Играта се организира и възлага от Таота ЕООД, надлежно регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831543183, със седалище и адрес на управление: гр. София-1407, ул. Страцин 17.

1.2 Таота ЕООД е единственият организатор и единствената отговорна страна за тази игра. Тя не се спонсорира, поддържа или организира от Meta. Таота ЕООД освобождава Meta от всички претенции във връзка с тази игра. Всички споразумения се сключват между участниците и Таота ЕООД. Получателят на информацията, предоставена от участниците, е Таота ЕООД.

1.3 Всички въпроси, коментари или оплаквания свързани с играта, трябва да бъдат отправяни към Таота ЕООД.

  1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1 Правилата за участие, механизмът и наградите в играта се определят изцяло от Таота ЕООД.

2.2 Участието в играта се извършва в Instagram профила на Bell Hypoallergenic Bulgaria https://www.instagram.com/bell.cosmetics.bulgaria/ .

2.3 Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в играта и са публикувани на сайта на taota.com.

2.4 Таота ЕООД си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на сайта на taota.com.

2.5 Участник в играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В играта нямат право да участват служители на Таота ЕООД, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването, на което и да е от действията за участие в играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

2.6 Таота ЕООД има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на играта.

2.7 Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Таота ЕООД има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.

2.8 Играта се организира и провежда на територията на Република България.

2.9 Таота ЕООД има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на сайта на taota.com, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации. Таота ЕООД не поема отговорност за загубени шансове за участие поради технически проблеми с връзката или други подобни

2.10 Участието е безплатно. Както участието, така и шансовете за печалба не са обвързани с покупка на стоки и услуги.

2.11 С участието си в играта участникът се съгласява с разпоредбите за участие и защита на данните.

2.12 Участието е възможно само онлайн в профила www.instagram.com/bell.cosmetics.bulgaria/; Заявки за участие, изпратени по пощата или по имейл, не могат да бъдат приети или върнати.

  1. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта започва на 24.11.2022 г. с пост-обявление, публикуван в Instagram профила на Bell cosmetics bulgaria (@bell.cosmetics.bulgaria/) и приключва на 28.11.2022 г. в 23:59 ч.

  1. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА, УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ и НАГРАДИ:

4.1 За да може да участва в играта и томболата, всеки участник е помолен да:

Хареса публикацията

Последва профила на @bell.cosmetics.bulgaria

Сподели в коментар под поста кой е любимия му продукт, който се надява да намери в коледния календар Bell HYPOAllergenic;

Това дава възможност за спечелване на един (1 брой) коледен календар Bell HYPOAllergenic.

4.2 Изборът на победител, който ще получи коледния календар Bell HYPOAllergenic, се извършва на случаен принцип. Той ще бъде изтеглен сред всички участници, отговарящи на условията на играта.

4.3 Един участник може да участва само веднъж в играта. Множество коментари на един и същ участник не дават по-голям шанс за спечелване на награда.

4.4 Не се допуска замяна или получаването на паричната равностойност на наградата – коледен календар Bell HYPOAllergenic.

4.5 Победителят ще бъдат обявени не по-късно от 24 часа след томболата в коментар под публикацията в Instagram и на taota.com

4.6 В 7-дневен срок от публикуването на имената на печелившия участник, той трябва да предостави на Таота ЕООД (на лично съобщение до @bell.cosmetics.bulgaria) телефон и точен адрес на офис на Speedy, откъдете да бъде получна наградата. Наградата ще бъде изпратена за сметка на Таота ЕООД на посочения от печелившия участник офис на Speedy в срок до 10 дни от датата на подаване адрес за доставка.

4.7 Ако победителят не се свърже с Таота ЕООД до 7 (седем) дни от обявяване на името му, той губи правата си върху спечелената награда.

  1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

5.1 Играта не е обвързана с Meta по никакъв начин не е организирана или спонсорирана от Meta. Получателят на споделената от участниците информация не е Meta, a Таота ЕООД.

5.2 В Играта не може да участват лица, ненавършили 18-годишна възраст. В случай, че в играта желаят да участват лица, ненавършили 18 години, или поставени под запрещение, то участието им е възможно единствено със знанието и съгласието на техните родители или попечители.

5.3 С участието си в Играта участниците се съгласяват:

5.3.1 Личните им данни, като име, телефонен номер и адрес да се обработват от Таота ЕООД за целите на участието им в играта.

5.3.2 За срока на Играта и до 30 дни след приключването й, спечелилите награда в същата игра дават своето изрично съгласие за обработване и използване на личните им данни, посочени в т. 4.6 от Таота ЕООД и от негови подизпълнители, с цел предоставяне на наградите и популяризиране на Играта и продуктите на Таота ЕООД. Таота ЕООД не дължи заплащане за предоставените им права по предходното изречение.

 

 

Контакти за връзка с Таота ЕООД: taota@taota.com, тел. 02 9620571